Услови на користење на сајтот
Бионика Фармацеутикалс објавува информации на својот веб сајт само за информативни цели и информации кои имаат едукативна намена.

Сите посетители на овој веб сајт се согласни на следните услови на користење:

Описот на поединечните производи на www.bionikapharm.com содржат исклучиво информации и упатства кои се одобрени од  Агенцијата за храна и ветеринарство и Бирото за лекови кои се составен дел на пакувањето. Бионика Фармацеутикалс не може на било кој начин да биде одговорна за употребата на производите која е спротивна од упатството.

Бионика Фармацеутикалс ќе настојува информациите на www.bionikapharm.com да се точни и навремено ажурирани, меѓутоа не гарантира ниту пак превзема било каква одговорност за тоа.

Името Бионика Фармацеутикалс како и сите информации, графички прикази, визуелни и дизајнерски решенија, фајлови и прилози како и називите на производите, се заштитени со право на индустриска сопственост. Секаква нивна употреба без согласност на Бионика Фармацеутикалс се третира како повреда на правото и подлежи на санкции.

Дозволено е да се печатат или симнуваат делови од веб сајтот исклучиво само за Ваша лична употреба но ниту еден дел од веб сајтот не смее да се репродуцира или зачувува во други веб сајтови или пак да се вклучува во друг јавен или приватен систем за електронско пребарување без писмена дозвола од Бионика Фармацеутикалс.

Бионика Фармацеутикалс ја почитува приватноста на посетителите на сајтот и нема да овозможи пристап до информациите на трети лица.

Информациите до кои ќе дојде, ќе ги користи исклучиво за интерни анализи и статистики во согласност со важечките закони, но исто така не одговара за информации до кои трети лица дошле на незаконит начин.

Бионика Фармацеутикалс настојува нејзиниот веб сајт да е достапен 24 часа непрекинато, и не одговара за повремени прекини кои се надвор од нејзина контрола.

Доколку постои сомнеж дека некои од содржините објавени на овој веб сајт нарушуваат авторски права или интелектуална сопственост, или постојат забелешки и барања во врска со објавените содржини, ве молиме контактирајте не на нашиот контакт телефон.

Услови за користење на web-site / Kонтакт
Bionika copyright. Сите права задржани. Услови на користење / Приватност / Мапа на сајтот