Kushtet për shfytëzimin e web faqes

Bionika Farmaceutikals publikon informacione të karakterit informativ dhe vetëm me qëllime edukative.

            Të gjithë ata qe e vizitojnë këtë web-site pajtohen me kushtet e mëposhtme:

            Përshkrimi i prodhimeve në wwwHYPERLINK "http://www.bionikapharm.mk/".bionikapharm.com përmban informacione dhe udhëzime, të cilat janë të miratuara nga Agjencioni për ushqim dhe veterinari si dhe nga Byroja për barëra, këto udhëzime janë pjesë përbërëse e paketimit të barërave.

Bionika Farmaceutikals nuk mban përgjegjësi nwse përdorimi i barërave është në kundërshtim më udhëzimet e shkruara.

            Bionika Farmaceutikals do të bëj përpjekje maksimale që informacionet e publikuara në wwwHYPERLINK "http://www.bionikapharm.mk/".bionikapharm.com të jenë të sakta dhe të rifreskuara me informacione të reja, edhe pse për këtë nuk  garanton dhe nuk mer përgjegjësi.

            Emri Bionika Farmaceutikals, të gjitha informacionet, prezentimet grafike, zgjidhjet vizuale dhe grafike, fajlat dhe skedarët e bashkangjitur janë të mbrojtur me të drejtën e pronësisë intelektuale (industriale). Përdorimi i këtyre të dhënave pa pëlqimin e Bionika Farmaceutikals do të konsiderohet si shkelje e të drejtës dhe për këtë vijojnë saksione.

            Lejohet vetëm printimi ose shfrytëzimi i të dhënave për nevojat tuaja personale por asesi nuk lejohet përdorimi i tyre ose riprodhimi dhe shfrytëzimi në web site të tjera, apo të përfshihen në ndonjë sistem kërkimi privat apo publik, pa pëlqimin në formë të shkruar nga Bionika Farmaceutikals.

            Bionika Farmaceutikals e respekton privatësinë e shfrytëzuesve të saj dhe nuk e lejon qasjen ndaj informacioneve nga pala e tretë.

            Informacionet do ti shfrytëzojë vetëm për analiza të berndshme dhe statistika në përputhshmëri me  ligjet në fuqi, por nuk përgjigjet për informacionete të cilat ka aritur ti marë pala e tretë në mënyrë të paligjshme.

            Bionika Farmaceutikals synon që web site i saj të jetë në dispozicion 24 orë dhe nuk përgjigjet për ndërprerjet e mundëshme që nuk janë në kompetencat e saj.

            Nëse ka dyshime se ndonjë përmbajtje e publikuar ne web faqe e shkel ligjin për të drejtat e autorit ose ka ndonjë koment apo kërkesë lidhur me përmbajtjen, ju lutemi na kontaktoni.

Terms of Website use / Kontakt
Bionika copyright. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Kushtet e Perdorimit / Politika e privatësisë / Harta e Faqes