Обезбедување на квалитет
Обезбедување на квалитет

Посветеноста на квалитетот е наша определба на која се заснова начинот на кој ние работиме.

При oбезбедувањето на квалитет ги земаме предвид сите аспекти, кои поединечно или сèвкупно се однесуваат на квалитетот на производот. Преку спроведувањето на GMP (Good Мanufacturing Practice) стандардите обезбедуваме сигурност и постојаност на квалитетот на производството и контролата на производите која одговара на намената. За постигнување на нашата мисија, во потполност ги следиме барањата на релевантните меѓународни стандарди и препораки.

Една од клучните алатки за ефикасно и адекватно спроведување на GMP стандардите е соодветно обучен и компетентен персонал со практично искуство. За таа цел нашата компанија обезбедува континуирана едукација и обука на вработените.

Услови за користење на web-site / Kонтакт
Bionika copyright. Сите права задржани. Услови на користење / Приватност / Мапа на сајтот